2008 он

Нийтлэгдсэн огноо: 2012 оны 12 сарын 14

10.15 Энэхүү сурталчилгааны сүлжээ lcd дэлгэцүүдийг олон нийтэд сурталчилах ажлыг эхлүүлж, цаашид энэхүү сурталчилгааны төслийг хөгжих боломжуудийг нээсэн 2 жилийн бизнес төлөвлөгөөг баталж, холбогдох баримт бичгүүдийг боловсруулан удирдамж, чиглэлээр хангаж ажиллааа.

04.20 Улаанбаатар хотод анх 40ш сурталчилгааны сүлжээ lcd дэлгэцүүдийг нийт 30 гаруй байгууллагуудад угсарж суурилуулав.

02.10 Броадбэнд ХХК-н зар сурталчилгааны сүлжээ lcd медиа дэлгэцүүдийг Улаанбаатар хотод нэвтрүүлэх судалгааны анхан шатны ажлыг хийж дуусав.